Jaarverslag MR 2018-2019

In onze commissie is afgelopen jaar een aantal belangrijke zaken aan de orde geweest. In de openbare vergaderingen hebben we het gehad over het onderzoeken van de mogelijkheid voor het invoeren van een continurooster. Berdine Harke en Jessica Compagner hebben namens de MR in een speciaal hiervoor benoemde werkgroep geparticipeerd. Dit heeft geresulteerd in een informatieavond voor de ouders en leerkrachten. Er wordt binnenkort een enquĂȘte gehouden om te zien of er al dan niet belangstelling voor is.

De functie van enkele bestuursleden is gewijzigd. Aldert Dijk wordt uitvoerend bestuurslid. We zijn als MR hierover tijdens een vergadering door Nelie Huls en Marjolijn Bakker uitgebreid voorgelicht en konden hier goed met elkaar van gedachten over wisselen. Door deze verandering moeten de statuten gewijzigd worden. In een tweetal algemene ledenvergaderingen is de statutenwijziging een feit geworden.

We hebben ons bezig gehouden met diverse plannen die geschreven moesten worden, zoals het Schoolplan, opgesteld door het managementteam en geldig voor een periode van 4 jaar, ingezien door bestuur en daarna door ons als commissie.  In twee bijeenkomsten hebben we het plan doorgenomen en de nodige wijzigingen doorgesproken met het managementteam. Ook is het reglement MR aangepast aan de huidige situatie.

We vinden dat de communicatie tussen bestuur en MR momenteel goed verloopt. Omdat wij als MR instemming of advies moeten geven over bepaalde zaken is het goed om de vergaderingen zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen. I.v.m. tijdsdruk is het niet altijd mogelijk alles op tijd onder ogen te krijgen.

Nog een aantal zaken die aan de orde is geweest:

  1. Formatie: De MR heeft ingestemd met de benoeming van 3 nieuwe leerkrachten en het voorstel om in
          de loop van dit cursusjaar 2019 2020 voor de onderbouw een bevoegde leerkracht te benoemen.
          Daarnaast zijn er meer onderwijsassistenten benoemd.
  2. Vakantierooster: Mee ingestemd. De kinderen zijn vrij op de dag van de Staphorster jaarmarkt.

De MR bestaat momenteel uit 6 leden, 3 teamleden: Linda Baarslag, Jessica Compagner en Hans Grobbe en 3 ouders, Linda Bos-Mijnheer, Norman Gerrits en Berdine Harke.