Raad van Beheer

De schoolvereniging is opgericht in 1968. Ouders van toen maar ook de ouders van nu wensen voor hun kinderen een school waar onderwijs wordt gegeven die past bij de opvoeding, waardoor de kerk, de school en het gezin een drie-eenheid vormen.

Grondslag

De grondslag van de school is Gods Woord. De inspiratie van het lesgeven en het omgaan met elkaar vinden we in de Bijbel. De school voor primair onderwijs is een open school waarin alle christelijke geloofsrichtingen zich thuis kunnen voelen.

Doelstelling
Het einddoel van ons basisonderwijs is om de kinderen zo goed mogelijk onderwijskundig en opvoedkundig rijp te maken voor het voortgezet onderwijs. 

Bevoegd gezag
Onze schoolvereniging heeft één school. De leden bestaan uit de ouders van de schoolgaande kinderen. Niet alle ouders zijn lid van de vereniging. De Raad van Beheer bestaat uit 6 personen, 5 leden van de Raad van Beheer die toezicht houden en 1 uitvoerend bestuurder. Het streven is dat de verhouding van kerkelijke gebondenheid van de leden van de Raad van Beheer in grote lijnen overeenkomt met de gebondenheid van de leden. De Raad van Beheer is het bevoegd gezag van de school. Zij is wettelijk verantwoordelijk voor de beslissingen die op school genomen worden op het gebied van personeel, leerlingenzorg, toelatingsbeleid, onderwijszaken, financieel beheer, huisvesting, enzovoort. De Raad van Beheer legt verantwoording af richting de ouders tijdens de jaarlijkse ledenvergadering. Richting de onderwijsinspectie is de uitvoerend bestuurder het aanspreekpunt.
De Raad van Beheer werkt nauw samen met het onderwijzend personeel. Maandelijks vindt een vergadering van de Raad van Beheer plaats.
De directeur/bestuurder legt verantwoording af door middel van een managementrapportage.  
Hoewel het steeds lastiger wordt om als Raad van Beheer van een vereniging met één school aan alle wet- en regelgeving te voldoen, streeft de Raad van Beheer ernaar zo lang mogelijk zelfstandig te blijven.

Jakob Ponstein
Jakob Ponstein
    Voorzitter
voorzitterr(at)cnsstaphorst.nl
Astrid Vogelzang
Astrid Vogelzang
    Secretariaat
bestuur(at)cnsstaphorst.nl
Linda Bos
Linda Bos
    Identiteit
identiteit(at)cnsstaphorst.nl
Peter Krist
Peter Krist
    Penningmeester
penningmeester(at)cnsstaphorst.nl
Bart Kramer
Bart Kramer
Personeelszaken
personeel(at)cnsstaphorst.nl
Jennita Troost
Jennita Troost
    Onderwijs
onderwijs(at)cnsstaphorst.nl