Identiteit

De CNS is een open christelijke basisschool. Het christelijk geloof is dus het uitgangspunt van onze school. We bidden met elkaar en vertellen uit de bijbel. We vieren de christelijke feestdagen als Kerst, Goede Vrijdag, Pasen en Pinksteren. We besteden ook aandacht aan Biddag en Dankdag.

Tegelijk hebben we een brede horizon. Iedereen is welkom. We vervullen als Christelijke Nationale School een taak in onze directe leefomgeving en in de maatschappij.
 
Op dit moment zijn we bezig met een herformulering van onze christelijke identiteit. We voeren hierover gesprekken met ouders, de Raad van Beheer en met elkaar als team. Deze herformulering zal rond de herfst van 2023 gereed zijn.

  • We willen de kinderen bekend maken met het Evangelie van Jezus Christus.
  • We vertellen de Bijbelverhalen, zingen bijbehorende liederen, houden vieringen, staan stil bij kerkelijke feestdagen en betrekken de kinderen bij Bijbelse en/ of kerkelijke projecten. Ook de dagopening en sluiting zijn in dit alles van betekenis.
  • We willen binnen de school een sfeer scheppen van orde en regelmaat als basis voor een gezond leefklimaat.
  • We wijzen de kinderen de weg om op een juiste wijze met elkaar om te gaan.
  • We zien elk kind als uniek met zijn/haar mogelijkheden en beperkingen en we willen hieraan zoveel mogelijk recht doen.
  • We willen solidair zijn met allen die verdrukt en/of gediscrimineerd worden, veraf en dichtbij. Morele- en financiĆ«le steun kan hierbij helpen.
  • We willen zoveel mogelijk de kinderen zelf laten ervaren en verwoorden dat bovengenoemde punten als basiselementen kunnen worden gezien van onze eigen leefwereld en die van onze naaste.
  • We willen en kunnen elkaar als betrokkenen bij de school aanspreken op onze gezamenlijke uitgangspunten.