Het Bestuur

 

De schoolvereniging is opgericht in 1968. Ouders van toen maar ook de ouders van nu wensen voor hun kinderen een school waar onderwijs wordt gegeven die past bij de opvoeding, waardoor de kerk, de school en het gezin een drie-eenheid vormen.

Grondslag
De grondslag van de school is Gods Woord. De inspiratie van het lesgeven en het omgaan met elkaar vinden we in de Bijbel. De school voor primair onderwijs is een open school waarin alle christelijke geloofsrichtingen zich thuis kunnen voelen.

Doelstelling
Het einddoel van ons basisonderwijs is om de kinderen zo goed mogelijk onderwijskundig en opvoedkundig rijp te maken voor het voortgezet onderwijs. 

Bevoegd gezag
Onze schoolvereniging heeft één school. De leden bestaan uit de ouders van de schoolgaande kinderen. Niet alle ouders zijn lid van de vereniging. Het bestuur bestaat uit 7 personen. Het streven is dat de verhouding van kerkelijke gebondenheid van de bestuursleden in grote lijnen overeenkomt met de gebondenheid van de leden. Het bestuur is het bevoegd gezag van de school. Zij is wettelijk verantwoordelijk voor de beslissingen die op school genomen worden op het gebied van personeel, leerlingenzorg, toelatingsbeleid, onderwijszaken, financieel beheer, huisvesting, enzovoort. Het bestuur legt verantwoording af richting de ouders tijdens de jaarlijkse ledenvergadering. Ook richting de onderwijsinspectie is het bestuur het aanspreekpunt.
Het bestuur werkt nauw samen met het onderwijzend personeel. Maandelijks vindt een bestuursvergadering plaats wa
arbij de informatie die het bestuur nodig heeft voor een juiste besluitvorming ontvangen wordt.
Hoewel het steeds lastiger wordt om als bestuur van een vereniging met één school aan alle wet – en regelgeving te voldoen, streeft het bestuur ernaar zo lang mogelijk zelfstandig te blijven
  

Nelie Huls, voorzitter
Marlon Bosman, secretaresse
Johan Krol, penningmeester
Jennita Troost
Marjolijn Bakker