Dyslexie beleid

Onze school heeft de overtuiging dat leren lezen een van de belangrijkste pijlers is voor schoolsucces. In Nederland heeft ongeveer 10% van de leerlingen op de basisschool moeite met lezen. Ongeveer 4% van de leerlingen in het regulier basisonderwijs heeft dyslexie (Blomert, 2006a). Dit betekent dat er in een gemiddelde groep van dertig leerlingen ongeveer drie leerlingen moeite hebben met lezen en dat er bij één leerling mogelijk sprake is van dyslexie.

Het dyslexiebeleid van de CNS is bedoeld om leesproblemen vroegtijdig te onderkennen en aan te pakken.

Uit onderzoek is bekend dat hoe eerder leesproblemen kunnen worden opgespoord, hoe groter de kans is dat een interventieprogramma succes heeft. Voor een belangrijk deel kunnen leesproblemen dankzij vroegtijdig ingrijpen binnen het reguliere onderwijs worden verholpen. In sommige gevallen zijn de leesproblemen zo complex en hardnekkig dat hulp van buitenaf noodzakelijk is om tot een nadere diagnose te komen.

Hiervoor maken wij gebruik van onze schoolbegeleidingsdienst Centraal Nederland.
Kinderen waarbij dyslexie is vastgesteld krijgen een dyslexieverklaring. Hierdoor heeft het kind recht op faciliteiten waaronder het gebruik van het computerprogramma Kurzweil.