Cito toetsen

De groepsleerkracht houdt goed in de gaten hoe het met uw kind gaat. Een middel daarbij is toetsen. De IB-er stelt aan het begin van het schooljaar de toetskalender op en plant deze in het jaarrooster van de school.

De volgende toetsen worden afgenomen:

Toetsen, behorend bij de methode rekenen, taal en spelling, begrijpend lezen en in de hogere leerjaren ook voor de vakgebieden Engels, Aardrijkskunde, Biologie en Geschiedenis. Met behulp van deze toetsen wordt nagegaan of uw kind de aangeboden leerstof zich eigen heeft gemaakt en bovendien kan er snel “bijgestuurd” worden als dat nodig is.

Genormeerde toetsen uit het CITO-leerlingvolgsysteem: (elk onderdeel 1 à 2x per jaar).

Groep 3 t/m 8:    
Spelling, Technisch lezen (DMT + AVI), Begrijpend lezen en 
Rekenen/Wiskunde

Groep 8:
Route 8, de eindtoets van het basisonderwijs 

De resultaten van de Cito-toetsen worden vastgelegd in het CITO-leerlingvolgsysteem. 
Dit is een computerprogramma, waarin de toetsresultaten worden opgeslagen. Op deze wijze ontstaat er een overzicht van schoolvorderingen van alle leerlingen gedurende hun gehele schoolloopbaan.

De uitdraai van de opbrengsten wordt met de ouders doorgesproken.

 

DSC02859 1